Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Leerroutes en vervolgonderwijs

Onze school biedt de leerroutes 6 en 7 met het bijbehorend uitstroomprofiel voortgezet (speciaal) onderwijs, vmbo, havo en vwo. Ook bieden we leerroute 5B. Leerlingen gaan na hun basisschooltijd meestal naar het vervolgonderwijs. Heel soms gaat een leerling naar een vorm van dagbesteding.

Onderwijsprogramma

Met ons onderwijs helpen we kinderen om zo goed mogelijk te kunnen functioneren op school. Wij richten ons op de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en op werkhouding en taakgedrag. Zodat zij op weg gaan naar een eigen, volwaardige plek in de maatschappij.

Hoofdvakken

We bieden de volgende hoofdvakken: Rekenen, Taal, Technisch Lezen, Begrijpend lezen, Schrijven, Spelling en Wereldoriëntatie. Ter ondersteuning gebruiken we digitale leermiddelen.

 

Overstap naar regulier onderwijs

Kan je kind in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is?
Dan kan hij of zij tussentijds overstappen.